عملیات اجرایی انتقال مستقیم آب از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج در گام پایانی